ศูนย์รถหาย


ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรม รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(ศปจร.ตร.)

แนวทางการบริหาร

ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องบริหารข้อมูลให้ถูกต้อง ครบ ตรง จริง รวดเร็ว และต่อเนื่อง

ด้านมาตรการ

ต้องสร้างมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน ปัญหาการโจรกรรมรถอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านการสร้างการรับรู้

สร้างการรับรู้ของประชาชนในการป้องกันตนเอง และการแจ้งเหตุทางหมายเลข 1192 (ศปจร.ตร.) เมื่อเกิดเหตุ

คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ

วิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับรถหาย